Élénk tavaszi testületi ülés

Jászapáti Város Képviselő-testülete március 23-án teljes részvételi aránnyal tartotta soros ülését a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácstermében.

A megjelenteket Farkas Ferenc polgármester köszöntötte, majd egy perces néma megemlékezésre szólított fel a március 19-én elhunyt dr. Kalmár Pálné nyugalmazott gimnáziumi igazgató tiszteletére, akit a város saját halottjának tekint.

A két ülés között történt fontosabb események sorát Farkas Ferenc polgármester a Tölgyes Strand fejlesztéséről és gyógyászati bővítéséről tartott egyeztetéssel kezdte, majd említést tett többek között a február 25-i és március 15-i megemlékezésekről, a március 2-i állampolgársági eskütételről és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban való részvételről. Ez utóbbi kezdeményezéssel kapcsolatban Pádár Lászlóné kért bővebb tájékoztatást a megalakulásáról, az esetleges csatlakozás módjáról. Kérdésére Baginé Gavaldik Lívia, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, a KEF Kezelés, ellátás, felépülés munkacsoport vezetője elmondta, hogy a Jászsági Szociális Társulás vállalta, hogy a Jász Önkormányzatok Szövetségével a jász településeket összefogja. Azon túl, hogy minden jászsági település képviselteti magát a KEF-ben, köznevelési, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények is oszlopos tagjai. Négy munkacsoportot alakitottak, amelyek a Nemzeti Drogellenes Stratégiához kapcsolódnak. Elnökké Szatmári Antalnét, Jászberény város alpolgármesterét választották, szakmai társelnöke dr. Pető Katalin iskolaorvos. A munkacsoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, aki elhivatottságot és tettvágyat érez magában a téma és fiataljaink védelme iránt. Reményét fejezte ki, hogy minél többen csatlakoznak a kezdeményezéshez.

Amint arról már előző számunkban is olvashattak, az uniós források felhasználásáról az EUTAF folytatott ellenőrzés, amely során a Jászapáti Városközpont Integrált Fejlesztése projekt kapcsán 11 kifogást emelt. Polgármester úr elmondta, hogy a folyamatos tárgyalásokat követően ez egy kifogásra redukálódott, közbeszerzési területen és 22.884.586 forint visszafizetésére kötelezte a várost és konzorciumi partnerét. A város költségvetésében kiadási és bevételi oldalon is beállították ezt az értéket, hiszen Pócs János országgyűlési képviselő közbenjárására a kormánytól ígéretet kaptak a visszafizetési kötelezettség megtérítésére. Farkas Ferenc örömmel adta hírül, hogy a Magyar Államkincstár EU Támogatási Főosztályától érkezett levél értelmében a fent említett összeget február 10-i teljesítéssel kifizették a Nemzetgazdasági Minisztérium által biztosított hazai forrás terhére.

A szerencsésen végződött történet előzményei azonban nem hagyták nyugodni a képviselőket, így igen élénk vita alakult. Elsőként Birkás Ferenc képviselő érdeklődött a kifizetés indoklásáról, illetve hogy hogyan ejthették ezt a hibát a közbeszerzés során? Dr. Kerekes Ferenc, a Mátrix Audit Kft. ügyvezetője válaszában elmondta, hogy cégük a közbeszerzési eljárások lebonyolítására kaptak megbízást. A szóban forgó 2013-as eljárás szabályszerűségeit ellenőrző EUTAF feltételezett jogsértésről beszél és Kerekes Ferenc véleménye szerint „igazából semmi jogi és tényszerű alapja nem volt annak, amit leírt”. Az eljárás szabályos volt, hiszen olyan ajánlattevőket hívtak meg, akik képesek lettek volna ajánlatot tenni. Birkás képviselő folytatva kérdései sorát a település felelősségét firtatta. Kerekes úr elmondta, hogy az ő megítélése szerint itt nincs szó büntetőjogi esetről, mert polgárjogi kérdésekről van szó. Annak lenne csak felelősségi kérdése, ha nem hívtak volna meg három ajánlattevőt. Reagálva a kérdésre dr. Völgyi István alpolgármester emlékeztette Birkás képviselőt, hogy az SZMSZ és a mindennapi gyakorlataik is lefektetik, hogy a polgármester és az alpolgármester nem döntéshozók ezekben a kérdésekben, hanem a képviselő-testület döntéseit hajtják végre. Ez így történt akkor és most is.

Borbás Zoltán is hozzászólt a „kibontakozó polémiához” és hangsúlyozta, hogy az EUTAF nem szabálytalanságot tárt fel, hanem kifogást emelt, miszerint az egyik ajánlattevő nem lehetett alkalmas. „Kiállok azért, hogy helyi vállalkozókkal dolgoztassunk és tisztelet azoknak, akik ezt a munkát segítették. E mögött szakmaiság nincs, e mögött politika van.” – szögezte le.

Szabó Lajos képviselő nem teljesen értett egyet abban Kerekes úrral, hogy minden részletre próbáltak odafigyelni, hisz az egyik kifogás, hogy nem figyeltek oda arra, hogy hároméves pozitív mérleggel rendelkező céget hívjanak a közbeszerzésre. De véleménye szerint ezzel már nem is érdemes bővebben foglalkozni, hiszen szerencsésen megoldódott az ügy. Kerekes Ferenc egyet értett abban, hogy a szóban történet hál’ Istennek a múlté és bármennyire is szeretnének, nem tudnak következtetéseket levonni, mert az EUTAF mindig utólag jön, és utólag bírságol. „Ez egy nagy probléma a rendszerben. Tanultunk ebből, hogy még ilyen dolgokat se lehessen a szemünkre veti. Mi a legjobb szakmai tudásunk szerint jártunk el.”

A hosszas vitát Borbás Zoltán a saját részéről azzal a ténnyel zárta, hogy mindenképpen beszédes, hogy az EUTAF felettes szerve, a Nemzetgazdasági Minisztérium a városnak adott igazat. Farkas Ferenc polgármester megköszönte mindazoknak a munkáját, akik részt vettek a projekt előkészítésében, hiszen több százmilliós értéket teremtettek Jászapátin.

A kérdések, bejelentések napirendi pontnál Pádárné tolmácsolta két szemtanú észrevételét, akik a temetőben, a ravatalozó mellett ismeretlenek sírásókat véltek felfedezni. A szemtanúk állítása szerint abban a sírban előtte néhány héttel temettek halottak. „Volt-e rá engedélyük, amikor koporsós temetés nem engedélyezett?” Farkas Ferenc polgármester nyomatékosította, hogy ilyen esetben azonnal szólni kellett volna, hogy intézkedhessenek. Hozzátette, hogy a temető csapadékvízelvezető-rendszere kiépült, melynek segítségével gravitációs úton folyik el a csapadék. Ennek a tisztítását a hetekben elvégezték. Az önkormányzat továbbá tervezi, hogy készít egy olyan magasabb területet, ahová folyamatosan lehet koporsóban temetni. Erről már folynak a tárgyalások és készülnek a tervek, hiszen kiemelt igény van rá Jászapátin.

Borbás képviselő bejelentette, hogy a Gazdaságfejlesztő legutóbbi felügyelőbizottsági ülésén meghosszabbították elnöki mandátumát. A továbbiakban Szabó Szabolcs tű. őrnagy számolt be a jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság előző évi tevékenységéről. A két szerv összesen 36 esetben hajtott végre tűzoltási és műszaki mentést Jászapátin, amely eseményszám az elmúlt évek tükrében nem kimagasló. Szabó Szabolcs beszámolója mellett a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016-os tájékoztatóját is egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

A szünet előtt tárgyalták a Jászapáti Járási Hivatal 2016-os tájékoztatóját, amelyet Vári-Nagy Judit hivatalvezető egészített ki szóban. Az egyik legnagyobb változás hivatalában, hogy január elsejétől mintegy 900 feladat és hatáskörbővülés került áttelepítésre a kormányhivataloktól a járási hivatalokhoz, ugyanakkor a járási létszám nem emelkedett, továbbra is harmincegy munkatárs látja el a hivatali teendőket. A kormányablakban az ügyfelek száma is folyamatosan emelkedik, az elmúlt évben több mint tizenhétezer állampolgár ügyeit intézték, ami 45%-os emelkedést jelent. Március 16-tól újabb eljárás lett illeték- és díjmentes, például az anyakönyvi kivonatok kiadása, valamint természetes személyek számára évente két alkalommal díjmentes a nem hiteles tulajdoni lap másolatának lekérdezése, illetve az értesítési cím bejelentése. A Hatósági- és Gyámügyi Osztályon 16633 ügyfél kereste fel kollégáit, ami 16%-os emelkedést mutat. A munka jelentős részét az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés jelenti, főként a közmunkaprogram ideje alatt. A járási hivatal elsőfokú szabálysértési hatóságként is eljár és elég nagy számban fogadják az ügyfeleket. A szabálysértési eljárások közül kicsúcsosodik és a 85%-át teszi ki az ügyeknek az óvodai nevelésben való részvétel- és a tankötelezettség megsértése. Nemcsak az ügyek száma magas, hanem a szülők hozzáállásával is nagyon komoly problémák vannak. Örömmel számolt be arról, hogy a kollégáival közösen megalkotott szolgáltató kormányhivatal modelljének gondolatát országszerte bemutatják majd a kormányhivatalokban, az ügyfelek legnagyobb elégedettségének az elérése érdekében.
A képviselő-testület a szünet után három esetben döntött önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról: a gyermekvédelem helyi szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról, valamint a települési támogatásról.

Kilenc igen szavazattal fogadták el az előterjesztéseket a következő nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról, valamint a Techno-Víz Kft.-vel való szerződéskötésről a város rekultivált szilárd hulladéklerakó monitoring kútjainak talajvíz vizsgálatára. Arról is szavaztak, hogy élnek a „Nő az esély – foglalkoztatás” című és a testvértelepülési programok támogatására irányuló pályázatokkal, valamint áldásukat adták a Dósa utca 2. szám alatti ingatlan megvásárlására. A testületi ülés ezt követően zárt ajtók mögött folytatódott.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?