Bizottsági elnökök a költségvetésről

A Jászkürt Újság mostani számában körkérdést intéztünk Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mind a hat bizottsága elnökéhez. Három kérdésre vártunk válaszokat. 1. Milyennek tartja Jászberény idei költségvetését? 2. A bizottsága szempontjából vizsgálva, mire futja az Önökre eső részből? 3. Mit tervez az egyéni képviselői keretéből?

Városüzemeltetési Bizottság – Ferencvári Csaba elnök

1 Véleményem szerint, kellően előkészített, stabil és végrehajtható a 2017. évi költségvetés. Egyensúlyba kerültek a tervezett kiadások és bevételek, a hangsúlyokat tekintve ugyanakkor nem kellett elvonni a kultúra, közművelődés, vagy sport kárára sem.

A Városüzemeltetési Bizottság számára komoly felelősség és kihívás, hogy ebben az évben kiemelt feladatot kap az üzemeltetési problémák megoldása az infrastrukturális fejlesztésekkel együtt. Mindez nagyobb léptékű és komplex kivitelezéssel, valamint ezzel együtt járó jelentősebb ráfordításokkal tervezve.

2 Bizottságunk huszonhárom millió forintot kezel a költségvetési céltartalékban, mely összeggel átruházott hatáskörben, kvázi önállóan gazdálkodhat. A vízközművek felújítására és fejlesztésére fordítandó közel százmillió forint visszakerült a Fejlesztési Bizottság hatáskörébe, viszont a továbbiakban mi döntünk a védett épületek felújítására szánt összeg felhasználásáról.

Környezetvédelmi feladatokra, illetve zöldterület kezelési támogatásokra ebben az évben három millió forint jut. A tavaly nyáron átadott Hulladékudvar pozitív tapasztalatokkal kezdte meg működését, és teljes egészében átvette az eddig évente megtartott veszélyes hulladék gyűjtési akciók feladatait is, így ezeket a jövőben már nem szervezzük meg. Örömteli, hogy folytatjuk a városban a fásítási programot. Ezzel összefüggésben kérem, hogy az esetleges lakossági igényeket és észrevételeket a körzeti képviselőkön keresztül juttassák el hozzánk.

A Városüzemeltetési Bizottság „hétköznapi munkájának” alapjait képező egyéb üzemeltetési keretet tizenöt millió forintra emeltük. Az ésszerű felhasználás során továbbra is kiemelten foglalkozunk a lokális csapadékvíz elvezetési gondokkal, utakkal, járdákkal és más fontos közterületi problémákkal. Továbbra is szoros és hatékony együttműködést remélünk a Jászberényi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Zrt.-vel, akitől kértük, hogy ebben az évben kiemelt figyelmet fordítsanak a játszóterek állapotára és karbantartására.

3 Az idén is hatmillió forint jutott a körzeti fejlesztési keretre. Természetes és általánosan várt terület ebből új járdák építése, felújítása – a közmunka programban létrehozott felületekkel együtt –, amikor is rendszeresen jelentkező és jogos lakossági igényeket elégítünk ki. Választókerületemben a Balaton, Gát, Kert és Csana utcákban kisebb volumenben, a Kórház utca páros oldalán teljes szakaszában újulnak meg a járdák. Szeretnénk, ha az idén megvalósulhatna a Fekete utcában egy igényes padkarendezés, a kulturált parkolást elősegítendő. A Szent László utcai lakó-pihenő övezetben parkolókat festünk fel, és mintegy kétmillió forintért tervezem új elemekkel bővíteni a legnagyobb játszóteret.

Humán Erőforrás Bizottság – Nagy András elnök

1 Az idei városi költségvetést kiegyensúlyozottnak és előre mutatónak tartom. Kiegyensúlyozottnak, mert a kórháznak és az iskoláknak már nem az önkormányzat a fenntartója – igaz, így azokra központi finanszírozás sem érkezik –, a meglévő intézményeink, társaságaink, közalapítványaink működési költségvetése biztosított. Könnyebbséget jelent a jászladányi szociális otthon átadása is. Viszont a szociális szférában végrehajtott – indokolt és szükséges – országos béremelés feszültséget okoz a különböző korú, illetve képesítésű dolgozók között. Ez pedig pályaelhagyást, s ebből eredően munkaerőhiányt okozhat, amire helyben is figyelnünk kell. Előre mutató a költségvetés, mert igen sok és jelentős méretű fejlesztést tervezünk, s azoknak a szükséges önereje is biztosított.

Ezek jó része (pl. új bölcsőde, új szociális célú épület létesítése) szolgálja azt a hosszú távú célunkat is, hogy növekedjék városunk lakóinak száma. Ezt segíti továbbá az otthonteremtési támogatásaink rendszere, a különböző ösztöndíjak, kiemelten a saját szakképzési ösztöndíjunk a hiányszakmákban tanulóknak, újabb ingyenes védőoltások gyermekeknek stb. A gazdaságot élénkítő fejlesztésekről, gondolom, az illetékes elnök társak írnak. De komoly terhet jelent a sok városi tulajdonú épületünk állagának megtartása. Ez irányú jelentős erőfeszítéseink ellenére elég csak a – rövid nevükön – Klapka Szakképző Iskola, a Székely Mihály Iskola, vagy a Tiszti Klub épülete állapotát említenem. Nagy volumenű közmű-rekonstrukciós, vagy építési kényszereket is görgetünk magunk előtt. Mindezek sürgős kezelésére további belső és külső források bevonása látszik szükségesnek.

2 Bizottságunk működési körébe tartozó további területek (sport, kultúra, egészségügy, civil szféra) támogatására a tavalyival megegyező keret áll rendelkezésünkre. Sport terén a kiemelt egyesületekkel kötött három éves megállapodásaink szerint ők idén már tíz százalékkal kevesebb támogatást kapnak. Ám ezt a látszólagos megtakarítást nem tudtuk a többi egyesület részére átcsoportosítani. A gazdag és színes kulturális élet tárgyi és anyagi feltételei a sporthoz hasonlóan idén is jó szinten biztosítottak. Fontos ifjúságpolitikai célokat szolgálnak bizottsági kereteink a diáksportra, nyári táborokra hátrányos helyzetű jászberényi és testvérvárosi gyerekeknek, s a városi ifjúsági önkormányzat egyre tartalmasabb programjaira is. A tizenkét milliós – civil szervezetek pályázati keretét is – hamarosan kiírjuk és elbíráljuk, hogy derék civiljeink mielőbb tudjanak vele tervezni és gazdálkodni.

3 Az általam képviselt második választókerület fejlesztésére tavaly összegyűjtött és benyújtott igények teljesítésének összege – a szükséges útfelújítások költsége nélkül is – bőven harminc millió forint fölött volt. A hatmilliós körzeti keretből így az idei évre is igen sok feladat megmaradt. Kiemelkedően sürgős és fontos az Ősz utca összetett problémaköre, valamint az Akácfa, Tigris, Üstökös utcák csapadékvíz elvezetése. Ezek sajnos külön-külön is jóval tíz millió fölötti összegek. Ám az a kiváló terv és lehetőség, hogy körzetenként 200 méter járdát a Start munkaprogram keretében építenek meg vagy újítanak föl, az örvendetesen tehermentesíti a hatmilliós körzeti keretet. Így esélyt látok rá, hogy egy rugalmas és kedvező konstrukcióval a fenti két nagy feladatból legalább az egyiket idén megvalósítsuk.

Gazdasági és tulajdonosi Bizottság – Balog Donát elnök

1 Több értékrend alapján lehet vizsgálni egy város költségvetését, és bármelyiket vesszük alapul, valószínűleg mindig más eredményt kapunk. A legfontosabb, hogy a város stabil és tervezhető működését biztosítani tudja, és ezt az idei évben kijelenthetjük. Ez azért is komoly eredmény, mert emellett a fejlesztésekre és a beruházásokra is jelentős összegeket tudtunk elkülöníteni, például az önerős fejlesztési célok több mint 300 millió forintot tesznek ki. Mindenképpen meg kell említeni, hogy a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelkedése és az ezzel járó bérfeszültség kezelése nagyjából 200 millió forintos többletet jelent az előző év költségvetéséhez képest, mindemellett ez egy nagyon szükséges és támogatandó kötelezettség a város részéről.

A pályázatok most is jelentős szerephez jutnak, hiszen a tavalyi évben több mint húsz olyan pályázat került benyújtásra, melyeknek az eredményét csak idén fogjuk megtudni, illetve több olyan fejlesztés is megvalósul idén, melynek forrását még 2016-ban elnyert pályázat adja, ilyen például a pár napja átadott közösségi ház Porteleken, és akkor még nem beszéltem az idén benyújtásra kerülő pályázatokról.

2 A tavalyi évhez képest kicsivel kevesebb, mint 10 százalékkal csökkent a bizottságunk kerete, ez nagyobb részben az ingatlanvásárlási keret csökkenésének köszönhető. A már említett keret így 10 millió forint lesz az idei évben, amiből következtetni lehet, hogy az idei évben nem tervezünk jelentős bővülést ezen a téren, inkább a már meglévő ingatlanjainkra fogunk koncentrálni.
Idén is támogatni fogjuk a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, egyrészről az úgynevezett beruházás ösztönzési és innovatív fejlesztési pályázatokkal, amire idén is összesen 20 millió forintot fogunk tudni fordítani. Másrészről új elem ebben a témakörben a mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások támogatása. Ez egy próbaév ennek a támogatási formának, ez látszik is a 3 millió forintos keretösszegen, bízom benne, hogy a következő években ez az összeg emelkedni fog és hatékonyan fog felhasználásra kerülni.

Továbbra is sikeres a jászberényi hiányszakmát tanuló 7-8. osztályos fiatalok körében a szakképzési ösztöndíj program, ami nem csak tovább folytatódik, hanem erre a feladatra a tavalyi hét millió forint helyett az idei évben tizennégy millió forint áll rendelkezésünkre.

3 Úgy gondolom, minden körzeti képviselő hosszú-hosszú listával rendelkezik arról, hogy mire és hogyan szeretné elkölteni az éves fejlesztési keretét, ez természetesen az én esetemben sincs másképp. Egy nagyon sokszínű körzetről beszélünk, szerteágazó problémakörökkel, amiket minden évben próbálok a lehető leghatékonyabban és a legjobb ütemezéssel megoldani.
Még nem teljesen letisztult, hogy pontosan mire lesz elég a fejlesztési keretem, de tervezem például, hogy a belterületi részeken folytatjuk a már elkezdett járdaépítéseket, apróbb útjavítási munkákat. A külterületi részeken szeretném elérni, hogy a földutak használhatósága tovább javuljon. A lakosok által az egyik évek óta emlegetett probléma az információáramlás hiánya. Főleg a tanyákon élőknek okoz ez gondot, hiszen a városi tv nem fogható ezeken a részeken, és az újság is csak nehézkesen jut el ide, szeretném, ha ez az idei évben változna.

Ügy- és közrendi Bizottság – Juhász Dániel elnök

1 Az idei költségvetés pozitívuma, hogy a 2014-2020-as EU-s fejlesztési ciklus beruházásai jó eséllyel kézzel foghatóvá válnak és így végre tartalmazza ezeket a fejlesztéseket. 2020-ig még sokat fognak a jászberényiek ezen program fejlesztési beruházásaival találkozni. Az első pályázati sikerek, az első kapavágások éve lesz 2017. Nem a kérdésre adandó válasz alól akarok kibújni, de az én meglátásom az, hogy egy ötéves ciklust érdemes egyben vizsgálni és azt megnézni, hogy egy adott év költségvetése által milyen úton indul el a város és a városvezetők víziója a jövőről találkozik-e az itt élők elvárásaival. Véleményem szerint középtávon nagy kérdés, hogy a városi szereplők milyen stratégiát készítenek elő a fejlesztési ciklus lezárulása utáni időkre. A külső fejlesztési források relatív bősége mellett el kell gondolkodni ezekben az években azon, hogy a hazai szinten jelentős egy főre jutó helyi adóbevétel mellett miért csökken az önerős fejlesztésekre fordítható források összege. 2016-tal összehasonlítva gyakorlatilag nincs a működésnek olyan területe, ahol ne növekednének az önkormányzati támogatások. Remélem, hogy ez a teljesítmény és a városi szolgáltatások minőségének növekedésével is együtt fog járni, mert a jászberényiek szeretnének rendezettebb, tisztább, évről-évre jobban működő várost kapni ezért cserébe.

2 Az Ügy- és Közrendi Bizottság idei költségvetési lehetőségei azonosak a 2016-os évi számokkal. Azt is mondhatjuk, hogy a bizottság feladat- és felelősségi köre az elmúlt években állandósult. Idén is tudjuk támogatni a közbiztonság területén önkéntes, civil munkát végző polgárőrségeket. Elnökként szeretném, ha a korábbi működési alaptámogatás mellett idén elindulhatna egy programalapú pályázati lehetőség is a teljes 1.5 millió forintos kereten belül.

Az ún. „kéklámpás szervezetek” fenntartója immáron minden területen az állam. Így mind a működtetés, mind a fejlesztés állami felelősségi körbe tartozik. Az önkormányzat szerepe ennek ellenére sem elhanyagolható, hiszen ezen szervezetek többek között a jászberényi polgárok érdekeit szolgálják mindennapi munkájukkal. A bizottság kisebb, a munkát segítő fejlesztések, beszerzések finanszírozásában tud és akar is segíteni. Ezen kapcsolatok jó ideje kialakultak, a szereplők ismerik az eljárásrendet, így várjuk a megkereséseiket. Szívesen állunk egy-egy jó és hasznos kezdeményezés mellé.

3 A körzeti keret 2016-hoz hasonlóan az idén ismét hatmillió forint. Egyéni választókerületem, a Kertváros megoldandó feladatait jól ismerve nem mondok újdonságot, hogy ennek a többszörösét is el lehetne költeni pillanatok alatt. A költségvetés fejlesztési sorainak terhére próbálok lobbizni, hogy a városi útfelújítási, illetve csapadékvíz-elvezetési program minél nagyobb szelete valósuljon meg a kertvárosi utcákban. A körzeti keret arra alkalmas, hogy apró-cseprőbb, látszólag kisebb anyagi ráfordítással megoldható, de talán éppen ezért legtöbbször nagyon bosszantó, évek óta húzódó problémákat lehessen gyorsan megoldani. Éppen ezért az idén is olyan javaslattal éltem, hogy a források jelentős részéből folytassuk a körzeti betonjárda építéseket, felújításokat. Nem titok, hogy látva az építőipari áremelkedéseket, az idei keretből kevesebb járda épülhet, mint amit esetleg a költségvetési koncepció kapcsán tavaly év végén reméltünk. A megoldásra váró problémák hosszú sorát látva mindenképpen szorgalmazni fogom, hogy jövőre ez a keret emelésre kerüljön. Addig is a körzet további fejlesztési lehetőségei érdekében a kisebb beavatkozások finanszírozása kapcsán keresni fogom a Városüzemeltetési, valamint a Városfejlesztési Bizottságot is a bizottsági keretek kapcsán. A képviselőnek, bár a teljes város iránt van felelőssége, de az egyéni képviselő emellett legalább ennyire kell, hogy küzdjön azért a városrészért, mely bizalmat szavazott neki a közös munkára. Idén újdonságként szeretnék több mobil körzeti fogadóórát tartani és fejleszteni a Kertváros egyre látogatottabb Facebook oldalát, mely segítségével sok körzeti polgárral tudok interaktív kommunikációt folytatni.

Pénzügyi és költségvetési Bizottság – Balogh Béla elnök

Jászberény 2017 évi költségvetését több szempontból lehet vizsgálni és megítélni. Meg lehet vizsgálni, miből van, és mennyi a város bevétele – saját adó bevétel, állami támogatás –, Mire fordítja kiadásait, milyen feladatokat vállal fel, mennyi jut a város üzemeltetésére, kötelező feladataira, intézményei működtetésére, milyen beruházásokat tervez elindítani, a nem kötelező feladatokat milyen mértékben akarja finanszírozni.

A 2017 évi költségvetés biztosítja a város működését és finanszírozását, az előző években kialakított, nem fenntartható struktúrában. A felszínen minden rendben lévőnek látszik, az igazi nagy gond az évek óta kialakított folyamatokban van. Ebben a rövid írásban ezeket a folyamatokat és azok következményeit kívánom bemutatni.

A polgármester nyilatkozata szerint „nincs jó költségvetés csak elfogadott”! Már a hetedik költségvetést „fogadtatja el”. Vagy ebből vonta le a fenti következtetést, vagy eddig mindegyiket ezzel a megközelítéssel terjesztette be. Egyik rosszabb opció, mint a másik. Bizottsági üléseken és a testületi ülésen úgy jellemeztem a 2017 évi költségvetést, hogy az előző hat év minden mulasztása, a meggondolatlan döntések következménye egyszerre és egyértelműen megmutatkozott ebben a költségvetésben.

A polgármester hét év után ráébredt, hogy milyen infrastrukturális problémákkal nem foglalkozott megfelelő gondossággal, és hagyott felhalmozódni, a kötelezően megoldandó feladatok közül. Nagyobb esők után a víz nem tud elfolyni, és házakat önt el. Sok az ivóvízcső törés, az elöregedett csövek cserére szorulnak. A szennyvízhálózat nem teljesen kiépített. Az utak állapota – nem csak a tél hatása miatt – jelentős felújítást igényel. Az intézmények működési körülményein sok a javítani való. Lehetne még sorolni a fontosabb megoldandó feladatokat.

Ezeket a gondokat a polgármester hirtelen ötlettől vezetve hitel felvétellel kívánja megoldani. A márciusi testületi ülésre bekerül egy előterjesztés, amely szerint 4 (négy) milliárd Ft hitel felvételét akarja megszavaztatni. Pozitív megközelítéssel azt is lehetne mondani, hogy végre kezdi érteni mi a polgármester feladata, és felelőssége. Csak az a baj, hogy ez a tanulság sokba fog kerülni a városnak, és sokáig kell viselnie a következményeit. Ha felvételre kerül a hitel, akkor minimum 15 évig évi legalább 300 millió Ft hiteltörlesztést kell vállalni.

Ráadásul el akarja adatni a város tulajdonában lévő ÉMÁSZ részvénycsomagot. A 66 millió névértékű részvénycsomag, ami évente átlagosan közel 9 millió forint osztalékot hozott és a forgalmi érteke 150 millió forint körül van. A Bizottsági ülésen elhangzottak szerint ezt az összeget is szét akarja osztogatni. Nincs kétségem, hogy sokan fogják tartani a markukat vagy zsebüket, hogy cseppenjen, vagy csurranjon bele ebből is.

Ennek a két eszköznek az igénybevétele (hitel felvétel + ÉMÁSZ részvények eladása) azt jelenti, hogy a polgármester beismeri az elmúlt hat év felelőtlen gazdálkodását. Ennek a mulasztásnak a következményeit a város adófizetőivel kívánja megfizettetni: a lakossággal és a vállalkozásokkal. Így már az is érthető, hogy miért gátolta meg a helyi adók csökkentésére vonatkozó javaslatomat.
A lehetőségek pontosabb megértéséhez tudni kell, hogy Jászberény kiemelkedően magas adóbevétellel rendelkezik a lakosság és a vállalkozások befizetéseiből. 2012-2016. közötti években összesen 13,600 millió Ft (13 milliárd 600 millió Ft) saját adóbevételt szedett be a város. Ez éves átlagban több mint 2,7 milliárd Ft. 2017 évi költségvetésben 3,1 milliárd Ft saját adóbevétel van betervezve, ami a 7,58 milliárd Ft-os főösszegű költségvetésnek 41 %-a.

A költségvetés tartalmaz mintegy 3 milliárd Ft nagyságú beruházást is, amelyből 2 milliárd Ft-nak nincs önerő igénye, mert 100 %-osan finanszírozott Eu-s pályázatok. Lényeges körülmény, hogy a kormányzat az évekkel ezelőtt konszolidálta az önkormányzatok hiteleit. Jászberényben 2,76 milliárd Ft hitelnek szűnt meg a hiteltörlesztési kötelezettsége. Ez több mint 200 millió Ft kiadáscsökkentést jelentett évente. Ha ezt az összeget az elmúlt években megtakarították volna (nem költik el minden évben) akkor erre az évre közel egy milliárd Ft megtakarítás lehetne, és nem lenne szükség hitel felvételére.

A 2016. novemberében a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén javasoltam, hogy a költségvetés érdemi előkészítése érdekében vizsgáljuk meg a kiadási oldal tételeit és tegyünk javaslatot egy reális költségvetés összeállítására. Ezt a javaslatot a Bizottság tagjai leszavazták. A polgármester az idén is előzetesen ismertette a vállalkozókkal a tervezett költségvetés általa lényegesnek tartott számait. A vállalkozók támogatásaként tekinti a találkozókon elhangzottakat, pedig az adott információk nem mutatnak rá az éves költségvetésekben lévő problémákra és az évek alatt kialakult negatív folyamatokra.

A város költségvetésének összeállításakor elsődleges szempontnak kell lennie a kötelező feladatok ellátása. Hiányzik többek között a takarékosság, a következetesség, az óvatosság, a fenntarthatóság, a gazdálkodás folyamat jellegének szemlélete és annak érvényesítése. Ha ezek az elvek érvényesültek volna az elmúlt években, akkor nem lennének ilyen mértékűek a problémák. Nem kellene ilyen brutális nagyságú hitelt felvenni és a várost hosszú időre eladósítani. Az elmúlt hat év mulasztásai ilyen módon határozzák meg hátrányosan a jövőt, amit meg kell fizetni. Aki minden évben „választási költségvetést” fogadtat el, az a jövőt éli fel.

Városfejlesztési Bizottság – Tamás Zoltán elnök

1 A 7,4 milliárdos városi költségvetés a 2017-es évre is biztosítja intézményeink biztonságos működését és ebben benne foglaltatik a garantált béremelések fedezete is, melyet saját cégeink dolgozóinak is biztosítunk. Természetesen én is támogattam, hogy a nem kötelező bérfejlesztéseket is adja meg az önkormányzat, hiszen a Polgármesteri Hivatalban sem volt már sok éve béremelés. A biztonságos működés mellett a bizottságok is közel hasonló mértékben dönthetnek kereteikről átruházott hatáskörben, mint a tavalyi évben. Jelentős támogatást, több száz millió forintot kapnak a kiemelt sportágaink egyesületei, szakosztályai. Természetesen a kultúrára is gondolunk, hiszen jelentős összegekkel támogatjuk a Jászkerület Nonprofit Kft.-t és a város működtetésének, tisztántartásának zökkenőmentes biztosítása érdekében jelentős pénzösszeget adunk a JVV Zrt.-nek. Biztosítja a 2017-es büdzsé a szociális juttatásokat is a tavalyi szinten. Benne van a költségvetésben a TAO-s pályázatok harminc százalékos önereje is, hiszen hamarosan lelátót kap a jégpálya és a labdarúgó stadion is, és bővül a „hűtős” sportcsarnok is. Az idei évben indulnak el a TOP-os pályázatok Jászberényben is, azonban valószínű, ehhez is hozzá kell tenni a hiányzó 20-30 százalékot, melynek a nagyságrendjét a közbeszerzések végén látjuk majd teljesen.

A város a saját önerős fejlesztési céljaira is több mint 300 millió forintot költ: útfelújítás, járdaépítés, közvilágítás bővítés, csapadék- és szennyvízhálózat, térfigyelő kamerarendszer és intézményi infrastruktúra-fejlesztés. Egyetértettem én is az ÉMÁSZ-részvények eladásával, hiszen most magas értéken tudjuk eladni és jó fejlesztési célokra tudjuk fordítani. Ebben a költségvetésben még nem szerepel a hitelfelvétel, hiszen még a célokat most fogalmazzuk meg, de egyetértek az elképzeléssel, hiszen ha most alacsony kamattal tudunk fejlesztési hitelt felvenni, akkor több évtizedes elmaradásainkat tudnánk pár év alatt megoldani. A csapadékvizes, szennyvizes, ivóvizes problémáinkat, a hiányzó kerékpárútjainkat, útfelújításainkat tudnánk ebből a pénzből megoldani, emellett még óvodákat, iskolákat bővítenénk, építenénk fel. Természetesen a realitás talaján kell maradnunk a felvehető összeg nagyságában, hiszen vissza is kell fizetni a hitelt, az éves költségvetésekbe bele kell kalkulálni a törlesztést is, de bízunk a gazdaság növekedésében és így a helyben maradó nagyobb összegű adóban. A 2017-es költségvetés szerintem átgondolt, jól megtervezett, sok mindenre gondoló – de nem mindent megoldó –, a pályázatok, fejlesztések költségvetése lesz.

2 A költségvetésben a bizottsági keret a tavalyihoz képest nem sokkal lett kevesebb, mert az ÉMÁSZ-részvények eladásából az egyéb infrastruktúra kerete tíz millió forint helyett 35 millió forintra, az önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap 50 millió helyett 75 millió forintra emelkedett. A pályázati, tervezési keret 45 millió forint, a társasházak homlokzat felújítására 15 millió forint jut, a térfigyelő kamerarendszer bővítésére 10 millió forintot szánunk. Egyházi ingatlanok felújítására is van a bizottságnál kétmillió forint, és itt döntünk a körzetek fejlesztési keretéről is 60 millió forint értékben. A bizottság sok egyéb feladatot is véleményez, melyekhez egyéb összegek kapcsolódnak, ezek a feladatok a városi költségvetésben szerepelnek, ezek közül az egyik legjelentősebb az útfelújítási keret, mely 120 millió forint lesz a részvények eladása után. Nagyon sok feladat elé néz a Városfejlesztési Bizottság a 2017-es évben, hiszen remélem, rengeteg nyert pályázatunk lesz, melyeket meg kell valósítanunk a város területén.

3 Az egyéni képviselői keret hatmillió forintja soknak tűnhet, de mikor az ember nekiül szétosztani, rájön, hogy vagy egy-két nagy dologra adja, vagy több kisebbre. A körzetet többször is bejárva inkább a járdaépítésekre összpontosítottam, hiszen sok az idős és kisgyerekes a körzetben és nekik bizony nagyon fontos a biztonságos gyalogos közlekedés, és a házak alá befolyó vizeket is kifelé kell lejtetni. Az elmúlt években is főleg járdákat építtettem a keretből, ebben az évben is erre tettem javaslatokat, melyet majd a városfejlesztési és a városüzemeltetési iroda beáraz, a képviselő pedig majd rangsorol, ha nem fér bele a keretébe. A Városfejlesztési Bizottság pedig dönt a megvalósítandó feladatokról, általában a képviselői javaslatok alapján. Az idei keret azért jóval nagyobb lesz, mint a tavalyi, hiszen a közmunkaprogram keretében még kétszáz méter járdával több lesz körzetenként a megépítendő járófelület. A beadott javaslataim, mint már említettem, a személyes bejárásaim tapasztalata, a lakossági megkeresések és a hivatali szakemberek javaslatai alapján születtek meg. A 2017-es javaslatok a következők: (5,612 millió Ft járdaépítés+200 m a közmunkaprogramból, valamint Molnár utcai közvilágítás sűrítés: 388 ezer forint.

Ezek mellett természetesen a városi költségvetésből is lesznek megvalósított egyéb feladatok, melyek a következők: Árpád utca 6-12. között útfelújítás, Kalap utca új rész útalap, csapadékvíz-elvezetés és útfelújítás a Rác és a Szent Imre herceg út egyes szakaszain. Vannak még igények útjelző táblák kihelyezésére, csapadékvíz-elvezetésre és egyéb lakossági igények is vannak a hivatalban lejegyezve, melyeket remélem, a szakemberekkel közösen meg fogunk oldani.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?