Visszafogott, realista költségvetés

Február 15-én, szerdán 15 órakor kezdődött Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése, amelyen többek között az idei költségvetésről szavaztak a városatyák.

Az ülés résztvevői egy percnyi főhajtással emlékeztek meg a múlt héten elhunyt díszpolgárunkról, Balog János nyugalmazott iskolaigazgatóról. Szabó Tamás polgármester köszöntötte a testület tagjait, a hivatali dolgozókat és az érdeklődőket, és megállapította, hogy a 15 tagú testület egy hiányzóval határozatképes.

Tájékoztatók. A tájékoztatók során dr. Gedei József kért információt a vállalkozási fórumon elhangzottakról, az ott szóba került infrastruktúra-fejlesztésekről, a kulturális koncepcióról, a szerinte hiányzó lobbierőről, valamint a hulladékszállításról. Válaszában Szabó Tamás leszögezte: a 32-es út felújítása a közeljövőben várható. A képviselő által kifogásolt lobbierőre reflektálva pedig emlékeztetett a 60 milliárd forintos támogatásra, amit a Jászság az elmúlt időszakban kapott, valamint a Kormány segítségével megoldott Dalkia-ügyre, az önállósult KLIK-re, melyek szintén a helyi lobbi tevékenység eredményei. Az elkerülő út befejezéséért szintén töretetlenül munkálkodik a városvezetés, a vállalkozók és az országgyűlési képviselő, bár könnyebb helyzetben lennének, ha annak idején az akkori önkormányzatnak sikerült volna elérnie, hogy a nagyobb forgalmi igényű, most hiányzó szakasszal kezdjék az építkezést. A város igyekszik valamennyi kulturális célra épült, épülő intézménynek megtalálni a megfelelő funkcióját, olyan formában, hogy azok rentábilisan, egymást kiegészítve működhessenek. A hulladékszállítás-rendszeréről elmondta, hogy átalakulás fázisában van, melynek végcélja a nagytérségi integráció. A szolgáltatás minősége marad, vagy még javul is, a lakossági díj változatlanságára a Kormány rezsicsökkentő programja a garancia.

Balogh Béla a februárban megalakult tankerületről érdeklődött. A polgármester elmondta, hogy a tankerület március 1-én kezdi meg a munkát. Arról is tájékoztatott, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az Eltérő iskolára, illetve az Apponyi iskola fejlesztésére. Szintén Balogh képviselő kérdezett az Útkezelővel történt egyeztetésekről. Szabó Tamás elmondta: idén a kátyúzást rekord gyorsasággal elvégezték. Hozzátette, a Gyöngyösi út Akasztófa hídtól postáig terjedő szakaszát az idén teljes szőnyegezéssel felújítják.

Átruházott hatáskörben hozott döntések kapcsán vetődött fel a kérdés, hogy jogszerű volt -e a 17/2017-es határozat alapján elnyert 18 millió forintos pályázat. Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke válaszában kifejtette, a közbeszerzés szabályos volt, több jászsági céget hívtak, melyek közül a legjobb ajánlatot a Borbás Audio Kft. adta. Gottdiener Lajos jegyző szintén megerősítette, hogy a pályázat minden kontrollvizsgálaton megfelelt, jogi aggály nem merült fel.

Vagyonkezelés. Az önkormányzati vagyon kezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak 2016. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők elfogadták. A beszámoló kapcsán Bobák Zsolt tett fel kérdéseket egy Banner János utcai lakásra, illetve az Ördög-házra vonatkozóan. Horgosi Zsolt, a JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója kifejtette, hogy a Banner utcai lakást visszahelyezik aktív lakásállományba, a bérlakás programban lesz szerepe. Szabó Tamás az Ördög-házhoz kapcsolódó pályázati lehetőségről tájékoztatott. Az épület valószínűleg közösségi kulturális célokat szolgál majd a jövőben.

Előterjesztések. Az előterjesztések első pontjában a polgármester felvetése alapján az önkormányzat saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire hoztak döntést. Szigorúak a szabályok: a Stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Jászberény összes kötelezettsége 2020-ig összesen 35 449 ezer forint. 2020-ban előirányzott saját bevételek 3 114 000 ezer forint.

Az előterjesztéshez a polgármester módosító javaslatot nyújtott be, melyben megbízza a testület Kiss Józsefet, a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a márciusi testületi ülésre készítse elő az önkormányzat hitelfelvételéről szóló munkaanyagot. Balogh Béla és dr. Gedei József képviselők kifogással éltek a módosító javaslatban foglalt ÉMÁSZ-részvények eladásával, illetve a hitelfelvétellel kapcsolatban. Többségi szavazással a testület elfogadta a módosító javaslatot és az előterjesztést.
Szabó Tamás kifejtette, a hitelt kizárólag direkt és indirekt módozatú gazdaságélénkítő beruházásokra használják, amelyekről majd a későbbi testületi üléseken döntenek.

Költségvetés. A szünetet követően a 2017. évi költségvetés előirányzatairól döntöttek. Az előterjesztő polgármester szóbeli kiegészítésében előrevetítette az ismert szentenciát: „Nincs jó költségvetés, csak elfogadott”. Mindemellett a költségvetés válasz a kihívásokra, amelyeket a város érdekében meg kell adnunk – hangoztatta Szabó Tamás. A tavaly év végén elkészített koncepció megadta az irányt, mely egy hét és fél milliárdnyi főösszegre, illetve egy stabil, kismértékű növekedést mutató bevételi oldalra alapoz. A költségvetés kellőképpen visszafogott, realista, nincs benne sem vágyálomszerű nagy tétel, sem pufferjellegű túlzott tartalék. Kiadás szintjén körülbelül hatszáz munkavállalót érintő határozott bérköltség növekményt tartalmaz. A kultúra, sport és civil tevékenységek színvonalának megtartását az ez évi költségvetés lehetővé teszi, csakúgy mint a város üzemeltetésére vonatkozó elemek szinten tartását. A városi infrastruktúra területén viszont lépésváltást tesz lehetővé. Idetartozik a csapadékvíz és a szennyvíz hálózat fejlesztése, az ivóvízrendszer rekonstrukciója, a közvilágítás korszerűsítése, az úthálózat felújítása. A polgármester az ÉMÁSZ részvények eladása kapcsán kifejtette, hogy az abból kapott bevételt – TAO-s pályázathoz kapcsolva –, újabb, a már megvalósult, jól funkcionáló TAO-s beruházásokhoz hasonló fejlesztésekkel gazdagodhat a város.

A költségvetéshez is nyújtott be módosító javaslatokat a polgármester mind a kiadási, mind a bevételi oldal kiegészítésére. Bobák Zsolt párttársával – az ezúttal hiányzó Budai Lóránttal –,szintén módosító javaslatokat fogalmazott meg, amelyeket az előterjesztő nem fogadott be, illetve a városatyák is elutasították azt. Az körzetek fejlesztésére szánt kereteket, és a Jászkürt Újság támogatását kurtították volna meg.

Kérdésekre válaszolva, illetve véleményekre reagálva a polgármester kifejtette, hogy a fejlesztésekre lehetőség van hitelt felvenni és ezzel él is a város, valamint a bérfejlesztések kapcsán hozzáfűzte kiemelten fontos feladat. Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnökeként szólt hozzá a költségvetéshez kiemelve az oktatás, a bérek, a kultúra területének pozitív és negatív oldalait.

Hozzátette, támogatja a jól átgondolt hitelfelvétel lehetőségét, mely véleményhez Sipos Zoltán is csatlakozott. Tamás Zoltán Városfejlesztési Bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a hitelfelvétellel olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek jelentősen hozzájárulnak az élhető, vonzó város kialakításához. Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökeként hangsúlyozta, hogy a kéklámpások támogatása állami feladat, a város részéről mindössze gesztusértékű kell, hogy legyen. Bobák Zsolt felvetésére, miszerint csökkenteni kellene az egyéni képviselői keretet úgy reagált, nem szabad összekeverni a városi útépítési programot a körzeti fejlesztési kerettel, mert a javasolt átcsoportosítás eredményeképp sokkal kevesebb utca úthelyzete javulhatna. Hozzátette a város útfelújítási programja jelenleg minimál szinten van, ami azt jelenti, hogy körülbelül 15 évente sikerül újraaszfaltozni egy-egy utat. Az oktatási intézmények fejlesztésekre uniós forrásokat kell keresni, nem végezhető a városi keretből.

Szabó Tamás hangsúlyozta, hogy az infrastruktúra milliárdos nagyságrendű szükséges fejlesztéseit csak hitelfelvétel igénybevételével tudja megoldani a város. Az önkormányzat feladata olyan feltételeket megteremteni a városban, hogy a gazdasági szereplők jól vagy még jobban működjenek, és ennek eredményeképp az adószolgáltatással támogassák a város működésének, fejlesztésének finanszírozását. A demográfiai tendencia csökkenése, megállása legalább két emberöltőnyi időre prognosztizálható, ha a város mellé teszi a fent említett megoldásokat. Szabó Tamás hangsúlyozta, hogy Jászberényt az átlag városoktól különbbé kívánják tenni, ezért azokat a területeket területeket is kiemelten támogatják, amelyek materiálisan nem mérhetően járulnak hozzá a fejlődéshez, mint a kultúra, sport, civil szervezetek. Ez tesz egy várost valódi várossá.

A hosszasan elhúzódó vitapontot követően a képviselők a hátralévő hat előterjesztésről már szinte hozzászólások nélkül szavaztak. Elfogadták Alvári Csaba főépítész előterjesztését Jászberény város településrendezési eszközei felülvizsgálatának és részterületeket érintő módosításának lezárásáról. Kiss József előterjesztését szintén elfogadták: ebben Verderber Gyula, az önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának külsős tagja idei tiszteletdíját, és annak járulékait felajánlotta a Jászberényi Futball Club javára. Kocsán László, Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület elnöke előterjesztést nyújtott be az egyesülettel kötendő közművelődési megállapodás elfogadására, amit a képviselők ugyancsak megszavaztak. Elfogadták az előterjesztéseket a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról és az általános iskolai felvételi körzetekről. Végezetül Szabó Tamás előterjesztését szavazták meg az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett „EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” c. pályázat benyújtásáról.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?