Januári városházi döntések

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án 15 órai kezdettel tartotta az év első önkormányzati ülését, ahol többek között elfogadták az előterjesztést a Gorkij utca névváltozásáról és szavaztak a bizottságokon belüli személyi változásokról is.

A tanácskozás nagy részében a testület teljes létszámban jelen volt. A tanácskozást Szabó Tamás polgármester köszöntőjét követően a napirendi javaslatok elfogadása nyitotta. A tájékoztatókhoz kapcsolódóan Gedei József tette fel az első kérdést, melyben az integrált városfejlesztési stratégiában megjelölt projektekre vonatkozó, ezen belül is kiemelten az elkerülő út költségvetési támogatása iránt érdeklődött. Elmondta, hogy aláírás-gyűjtést kíván szervezni az ügy előmozdítása érdekében. A polgármester válaszában kifejtette, hogy a költségvetés előkészítési adatgyűjtési fázisa történik jelenleg, számszerű adatokat még nem tartalmaz. Hozzátette, a vélemény kifejezésére minden eszköz alkalmazható, ám megvan a kockázata, hogy kevés aláíró esetén visszájára hat a kezdeményezés.

Szintén a tájékoztatók sorát bővítette a 2016. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló. Szabó Tamás szóbeli kiegészítésében elhangzott, hogy a program mindenképp pozitív eredményű tevékenység, melynek elsődleges célja tudatosítani, hogy minden bérjövedelmet munkával lehet megszerezni. Balogh Béla képviselő az anyag kapcsán érdeklődött a közmunkások művelte homoktövis illetve energianád ültetvények állapotáról. A válaszból kiderült, hogy 13,5 Ha területnyi homoktövis ültetvénnyel rendelkezik ma a város, amit nem kívánnak növelni. Az energianád termesztésére nem alkalmas a Neszűr. Szintén a kérdésre adott válaszból tudtuk meg, hogy a közmunka programba bevonható létszámkeret csökkent az előző évekhez képest. Jelenleg 66 közmunkás dolgozik Jászberényben, melyből mintegy 40 ember a Neszűr területén, 20 munkás a városban dolgozik takarítás, fakihordás munkakörökben.

Beszámolók. A beszámolókban a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről valamint a 2016. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól olvashatták el az írásos anyagokat a városatyák. Bódisné Görbe Krisztina, az Adóigazgatási Iroda vezetőjének beszámolójából kiolvasható, hogy a város 2016. évi közjogi bevételeiből 2 969 278 ezer forint került Jászberény kasszájába. A helyi iparűzési adó a legnagyobb bevételt jelentő adónem. Ennek összege a múlt évben 2 419 070 ezer Ft, mely 2 285 adófizetőtől származik.

Szabó Tamás polgármester előterjesztést nyújtott be egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítására, a jászberényi 5910/4 hrsz.-ú, természetben Jászberény, Sportpálya utca 2. szám alatti önkormányzati bérlakás funkciójának átminősítésére, és a nevezett ingatlannak a jászberényi 5910/3 hrsz.-ú ingatlannal történő összevonására.

Szintén Szabó Tamás terjesztette elő a javaslatot a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét és a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására. A képviselő-testület munkaterv módosítását is megszavazták a városatyák. Hajnal-Nagy Gábor terjesztette elő a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítását.

Nagy András, Budai Lóránt és Balogh Béla képviselők egyaránt kifogásolták Rácz Tamás elnök távolmaradását a testületi ülésekről, annak kapcsán, hogy a képviselők a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról szóló polgármesteri előterjesztésről szavaztak.

Kórháztámogatás. Dr. Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató néhány mondatban szóbeli kiegészítést fűzött a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás felhasználásának és elszámolási határidejének módosításáról szóló előterjesztéshez. Jelen esetben nem a pénzügyi hézagok pótlására, hanem az eljárási rend elősegítéséhez kért támogatást a kórház. Az önkormányzat 20 458 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak projektmegvalósításhoz. A kórház III. negyedévi vis maior keretéből kiegyenlítésre került a TIOP projektben megjelölt célok egy része, amelynek következtében a kapott önkormányzati támogatás csak részben került felhasználásra. Az időközben meghibásodott altatógép javíthatatlansága miatt a folyamatos és a betegek biztonságát garantáló ellátás érdekében új altatógép, mint kötelező eszköz beszerzése vált szükségessé. A kórház az új altatógép beszerzését a korábban kapott önkormányzati támogatás fel nem használt keretéből meg tudná valósítani, amellyel a zavartalan betegellátás és a kötelező eszköz pótlása is megvalósulna.

Ezen tényekre figyelemmel, a kórház azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2016-ban kapott 20 458 000 forint összegű vissza nem térítendő önkormányzati támogatás korábbi felhasználási célját – az új altatógép beszerzése érdekében – kiegészíteni és tekintettel az eszközbeszerzés lebonyolítására, a támogatás elszámolásának határidejét 2017. június 30. napjáig meghosszabbítani szíveskedjen. A képviselők 15 egybehangzó igennel megszavazták az előterjesztést.

Utcanév változás. A szünetet követően a Gorkij utca elnevezésének módosításáról döntöttek. A Magyar Tudományos Akadémia által közzétett, XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekkel összefüggő szakmai vizsgálat összefoglalója szerint a Gorkij név közterület és közintézmény elnevezésére nem használható. Mivel a MTA nem javasolja az Gorkij elnevezés alkalmazását, ezért a közterület nevét az Mötv. 14. § (1) bekezdése alapján meg kell változtatni. Új névként a polgármester a Som nevet javasolta. Szabó Tamás és dr. Gottdiener Lajos jegyző is hozzáfűzte, hogy törvény kötelezi az önkormányzatot a névváltoztatás végrehajtására. Sipos Zoltán, a körzet képviselője is megerősítette, hogy mindent megtettek a név megtartásának érdekében, ám a törvény ezt nem teszi lehetővé.

Gyermekorvosi körzet. Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárult, hogy az V. számú házi gyermekorvosi körzetben dr. Andics Boglárka lássa el a házi gyermekorvosi, valamint az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat finanszírozási szerződése hatályba lépésétől kezdődően. Azonban a megadott határidőn belül a doktornő nem kötött finanszírozási szerződést, így e körzet végleges betöltésére nem került sor. Fentiekre tekintettel a testületnek döntést kell hoznia az V. házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek 2017. február hó 1. napjától történő ellátására vonatkozóan. A házi gyermekorvosok közös írásbeli nyilatkozata kimondja, hogy a körzethez tartozó gyermekek ellátása továbbra is dr. Ragó Edit általi helyettesítésben kerüljön megoldásra a betegek ellátásának biztosítása érdekében. A javaslatot a képviselők elfogadták.

Pályázatok. Magyarország Kormánya a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek megvalósítása elnevezésű pályázatot hirdet, melyhez városunk is csatlakozni kíván. Szabó Tamás hangsúlyozta, hogy jelenleg nem kötelező a csatlakozás, de a jövőben valószínű az lesz, valamint az ügyintézésekre fordított összegek ezzel a rendszerrel jelentősen csökkennek. A felhívás keretében a Jászberény Városi Önkormányzat által a település állandó lakosságszámától függően igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 9 000 000 forint. A jegyző Balogh Béla képviselő felvetésére válaszolva hozzátette, hogy az ASP rendszer csatlakozása nélkül is betekintést nyer a Kormány az önkormányzat információs működésébe.

Bizottsági átrendeződések. A testületi ülés utolsó pontjában Szabó Tamás polgármester előterjesztése alapján szavaztak a képviselők a bizottságok összetételének módosításáról, a bizottsági elnökök személyének megváltoztatásáról, valamint a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-i alakuló ülésén határozatával Juhász Dánielt a képviselő-testület Városfejlesztési Bizottsága elnökének, Tamás Zoltánt a képviselő-testület Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága elnökének, míg Balog Donátot az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökének választotta.

A Városfejlesztési Bizottság elnökének munkahelyi leterheltségére, a Városfejlesztési Bizottsági ülések gyakoriságára való tekintettel e három bizottsági elnöki tisztséget illetően cserét indítványozott a polgármester. Javasolta, hogy Juhász Dániel a továbbiakban az Ügy- és Közrendi Bizottság, Tamás Zoltán a Városfejlesztési Bizottság, míg Balog Donát a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökeként lássa el feladatait. A módosításokat követően a Városfejlesztési Bizottságba ötödik tagként Szatmári Anikót javasolta.

Napirend után. Az interpellációk során Bobák Zsolt sérelmezte az elmúlt napok hóeltakarítási, jégmentesítési hiányosságait. A felvetésre Horgosi Zsolt, a JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója reflektált. Elmondta, hogy létszámhiánnyal küzdöttek, valamint az utak sózására alkalmas készlettel is késve érkeztek a kamionok. Ennek ellenére hétfő reggelre a cégekhez, közintézményekhez vezető utak járhatóak voltak. Az igazgató hozzátette, hogy az ónos esővel áztatott felfagyott felületre hullott hó országszerte hasonló problémát okozott. Szabó Tamás polgármester hangsúlyozta, hogy a rendkívüli helyzetek azonnali megoldására nincs a városnak elegendő kapacitása. Ugyanakkor a tanulságok levonására is ösztönzött a szükséges sómennyiség felhalmozásától a szervezési kérdéseken át a másutt bevált rendkívüli hómunkás felvételig.

Fotó: www.jttv.hu

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?