Felhívás külterületi ingatlantulajdonosok részére a külterületi utak használatáról, karbantartásáról

Tisztelt ingatlantulajdonosok! A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 10-i ülésén megalkotta a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában álló külterületi utak osztályba sorolásáról, használatáról, karbantartásának és ellenőrzésének rendjéről szóló 12/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet teljes szövege megtalálható a város honlapján (www.jaszbereny.hu /Önkormányzat/Rendeletek-Kihirdetett rendeletek)

A Rendelet a külterületi ingatlantulajdonosok, használók részére az alábbi kötelezettségeket írja elő:
(1) Azon ingatlantulajdonosok, használók, akik ingatlanán az ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út természetes nyomvonala halad, vagy az ingatlan művelése, használata során az ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út területét is igénybe (művelésbe, használatba) vették, kötelesek e tényt Jászberény jegyzőjének beazonosítható módon (az érintett ingatlan helyrajzi számának megadásával) írásban bejelenteni.

(2) Azon ingatlantulajdonosok, használók, akik az ingatlan művelése, használata során a ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út területét is igénybe (művelésbe, használatba) vették, kötelesek a művelést, használatot megszüntetni, az út műveléssel, használattal érintett területét saját költségükön közlekedésre alkalmas állapotba helyreállítani.

(3) Az ingatlantulajdonosok, használók a területük művelése során kötelesek az út mellett a gépi műveléshez szükséges fordulási területet az ingatlanon belül biztosítani, az út területére a gépekkel kifordulni tilos.

(4) A közlekedés azon résztvevői, akiknek a járműve a földúton 10 cm-t elérő, vagy meghaladó nyomvályút képez, illetve a jármű tartozéka (eke, borona, stb.), vontatmánya 10 cm-t elérő, vagy meghaladó mélyedést képez, valamint az általa vezetett, terelt állatok lábnyom mélyedése eléri, vagy meghaladja az 10 cm-t, saját költségükön kötelesek a használatot követően az út eredeti állapotát azonnal helyreállítani.

(5) Az ingatlantulajdonosok, használók kötelesek gondoskodni az úttal szomszédos ingatlan határától számított 1 m széles útsáv karbantartásáról.

(6) Az ingatlantulajdonosok, használók kötelesek az (5) pont szerinti 1 m széles útsávot szabaddá tenni, a már meg levő, a talajszinten mért 8 cm törzsátmérőt meg nem haladó, fás szárú növényeket, egyéb tárgyakat eltávolítani, az út vízelvezetését biztosítani.

(7) A mezőgazdasági termőföldeket és kultúrákat a szél káros hatásaitól védő, vagy az élővilág tagjainak menedéket adó erdősávokat, bokorsávokat, fasorokat eltávolítani tilos.

(8) Az erdőtulajdonos, kezelő köteles Jászberény jegyzőjét előzetesen írásban értesíteni a fakitermelést követő, az önkormányzat tulajdonában lévő utakat érintő szállítási tevékenységről. Az értesítésnek tartalmaznia kell a tevékenységet végző(k) megnevezését, elérhetőségét, az út igénybevételének módját és időtartalmát, az igénybe veendő út (utak) helyrajzi számát.

(9) Az erdőtulajdonos, kezelő a (8) pontban meghatározott tevékenység befejezését követően az út esetleges megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, az út eredeti állapotát helyreállítani és a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani.

Kérünk minden érintett külterületi ingatlantulajdonost a Rendelet, illetve jelen felhívásban meghatározottak betartására!

Az Önkormányzat, mint a külterületi utak tulajdonosa a Rendeletben foglaltak betartását a mezei őrszolgálat útján ellenőrzi.

Felhívjuk minden külterületi ingatlantulajdonos figyelmét arra, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában álló külterületi utak osztályba sorolásáról, használatáról, karbantartásának és ellenőrzésének rendjéről szóló 12/2015.(VI.11.) önkormányzati rendeletben foglaltakba ütköző módon nem gondoskodik az úttal szomszédos ingatlan határától számított 1 m széles útsáv karbantartásáról.

Jászberény Városi Önkormányzat

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?