Módosult a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.15.) számú rendelete A települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról

Rendkívüli esemény (elemi kár, haláleset, súlyos krónikus betegség, baleset, stb.) bekövetkezésekor, annak enyhítésére rendkívüli települési támogatásban részesíthető elsősorban az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.”

– A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a „kétszeresét” szövegrész helyébe „250%-át”, a „250%-át” szövegrész helyébe „350%-át” szöveg lép.
– „(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költsége
a) koporsós temetés esetén 179.200 Ft,
b) hamvasztásos temetés esetén 148.883 Ft.”
– A Rendelet 10. § (1) bekezdésében a „200%-át” szövegrész helyébe „250%-át”, a „250%-át” szövegrész helyébe 350%-át szöveg lép.
– A Rendelet 11. § (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c) általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó, vagy     felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermekével él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában.”
– A Rendelet 11. §-a következő új (1a) bekezdéssel egészül ki.
„(1a) Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül továbbá az a tárgyévben a 65. életévét betöltő személy, aki
a) egyedülálló vagy
b) kizárólag házastársával (élettársával) és/vagy
c) általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági    támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermekével él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában, és
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi     nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.”

A rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.