Intézményvezetői pályázat

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városi könyvtár és művelődési központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű, teljes munkaidős. A betöltendő (határozatlan idejű) közalkalmazotti munkakör közművelődés szervező, illetve könyvtáros. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A városi könyvtár; Pájer Antal Művelődési Ház; Információs, Szolgáltató és Kereskedelmi Központ; Művészetek Háza vezetése, képviselete. Munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelősség az éves munkaterv és költségvetés elkészítéséért és végrehajtásáért.

Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, közművelődési vagy könyvtárosi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; közművelődési vagy könyvtárosi szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat; vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; büntetlen előélet; magyar nyelvtudás; idegennyelv-ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent akkreditált, a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam megléte; kiemelkedő szakmai ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz; szakmai program, az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerint büntetőeljárás hatálya alatt; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás legkorábban 2016. október 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A pályázatokat személyesen, vagy postai úton Jászapáti Város Önkormányzat címén (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. ) Biróné dr. Boros Anikó jegyzőhöz lehet benyújtani, aki a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt a 57/540-100-os telefonszámon.

A pályázati döntést – bizottsági véleményezést követően –, a képviselő-testület hozza meg 2016. június 23-ig. A Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkavégzés helye: Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., Damjanich út 4. és István király út 6-10.