A közbiztonságról tárgyaltak

Március 17-én, csütörtökön 14 órakor került sor Jászapáti Város soros képviselő-testületi ülésére. Az ülésen a kilenc képviselő mellett megjelentek dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány, Hamar Gábor a Jászapáti rendőrőrs vezetője, valamint a katasztrófavédelem képviseletében Szabó Szabolcs és Szappanos Róbert tűzoltók.

Farkas Ferenc polgármester a jelenlévők üdvözlését követően kihirdette a napirendi pontokat, melyek sorrendjében változásra tett javaslatot,  illetve a 4. számú, a város közúti forgalmi rendjének felülvizsgálatára és útkezelői szabályzatának elkészítéséről szóló napirendi pontot kiegészítésre terjesztette elő. Szintén javaslatot tett a Jászapáti város címerének emléklapon történő használatáról szóló napirendi pont beiktatására. A kóbor ebek befogását célzó előterjesztést a zárt ülés témái közé sorolta a polgármester. A javaslatokat a testületet egyhangú igennel elfogadta.

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót követően a kérdések, bejelentések keretében Birkás Ferenc képviselő élt a kérdezés jogával. Kérdései az út menti illegális hulladék eltávolítására, a szükséges kátyúzási munkálatokra, útburkolati jelek felfestésére vonatkoztak. A polgármester válaszában kifejtette, hogy a Szentgyörgyi út mellett található hulladékot már közmunkások közreműködésével eltávolították, áprilistól a kátyúzások és a padkaerősítési munkák a tervek szerint haladnak, az útburkolati jeleket a kerékpár és az autóút között fel fogják festeni. Farkas Ferenc továbbá tájékoztatott, hogy több utca felújítása, útalappal történő ellátása, kátyúzása, padkázása, aszfaltozása elkészül ez évben, remény szerint saját források mellett pályázati pénzek bevonásával.

Borbás Ferenc közérdekű bejelentésben hívta fel a figyelmet Farkas Renáta műszaki osztályvezető asszony Príma díjra jelöléséről, valamint buzdította a városlakókat a Néplapban található szavazólapok kitöltésére.
A következőkben dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány beszámolóját hallgatták a képviselők, aki az írásban benyújtott jelentéshez, – mely a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szól – hozzáfűzött néhány gondolatot. Tájékoztatott, hogy a regisztrált bűncselekmények számszerű adatai azt is jelenhetik, hogy egy évekkel ezelőtti ügy végigmegy a büntetőeljárási folyamatokon és lezáródott, melynek eredményeképp a statisztikai adatokban a bűncselekmények számát illetően az adott évre növekedés jelentkezik. Mindemellett Jászapátiban a regisztrált bűncselekmények száma folyamatosan csökken. A legsúlyosabb bűncselekmény a térségben a rablás volt, valamennyi esetet felderítették. Növekedés a garázdaság tettében vehető észre, melyek nagy része családi konfliktusokból származik. A garázdaság fogalomkörében elkövetett cselekmények meghatározási körét az ügyészség folyamatosan tágítja, ebből is adódott a statisztikailag magasabb szám. A közlekedési balesetek száma Apáti kül- és belterületén egyaránt emelkedett. Remény szerint a fél éve működő sebességmérő készülékek használata a következőkben visszaszorítja a sebességtúllépésből származó baleseteket. A bűncselekmények csökkenésében mindenképp kiemelt szerepe van az együttműködésnek, bűnmegelőzési programoknak – hangsúlyozta dr. Körei-Nagy József. Farkas Ferenc hozzáfűzte, hogy meglátása szerint is sikeres az együttműködés az önkormányzat, a jászberényi rendőrkapitányság, az apáti rendőrőrs, és a polgárőrség, valamint a jogkövető lakosság között.  A beszámolót a testület egyhangú igennel elfogadta, csakúgy, mint a Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2016. évi felülvizsgálatáról szóló írásbeli beadványt.

A tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról Fózer Tibor kirendeltség-vezető nyújtott be írásban beszámolót. Az anyagot szóban Szabó Szabolcs egészítette ki. Elmondta, hogy a térségben az elmúlt évben jelentős tűzeset nem történt. A jászberényi tűzoltók 297 alkalommal vonultak káresethez. Jászapátin az esetek nagy részéhez a jászkíséri tűzoltók vonulnak, minősített eseteknél veszik igénybe a berényi kirendeltséget. Az esetek 90 százalékát a kísériek egyedül oldották meg. Apátin régóta működik a nagy múltú és tudású önkéntes tűzoltó egyesület, akik szintén kapnak automatikus riasztást. Jászapátin összesen 25 eset volt, mely magában foglalja a tűzeseteket és a műszaki mentéseket is. Ebből 21 esetben történt önkéntes vonulás.  Szabó Szabolcs szintén kiemelte az együttműködés fontosságát a szervezetek között. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

A polgármester tíz perc szünetet rendelt el, majd a szünetet követően a javaslatok hangoztak el rendeletek módosításáról. A módosításokat a bizottságok és a testület elfogadta.

Az előterjesztések során a képviselők döntöttek az óvodai csoportok számáról, a beiratkozás időpontjáról, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön szerződés módosításának elfogadásáról. Szavaztak a mentőállomás felújítási munkálatainak költségvetéséről, a város közúti forgalmi rendjének felülvizsgálatáról és útkezelői szabályzatának előkészítéséről. A gyalogos átkelőhelyek létesítésének tervezési feladataira. a körforgalom biztonsági védőkorlátjának tervezésére is megszavazták a szükséges összeget. Az előzőekhez hasonlóan egyetértettek a Jászok Földjén Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosításában.

A városatyák végül zárt ülésen tárgyaltak két önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról szóló javaslatáról.