Bőkezű, de nem pazarló költségvetés

Minden év elején visszatérő nemes feladat a város költségvetésének megalkotása. Nem volt ez másként idén sem, február 11-én Önkormányzatunk Képviselő-testülete megtárgyalta, és egyhangú szavazattal jóváhagyta Jászapáti 2016. évi költségvetését. Borbás Zoltán, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság elnöke a legfontosabb tudnivalókról tájékoztatja olvasóinkat.

A mintegy 1 milliárd Ft főösszegű, 2016. évi költségvetést két jelzővel úgy jellemezném: Bőkezű, de nem pazarló. Az elmúlt évek gyakorlatához képest lényegesen magasabb összeget fordít a város a civil szervezetek támogatására (közel 40 millió Ft), a vagyongazdálkodás költségeire – ingatlanvagyon állagmegőrzése, felújítása –, (25 millió Ft), a településkép szempontjából meghatározó ingatlanok vásárlására (15 millió Ft), tárgyi eszközök beszerzésére intézményeinkbe (7 millió Ft), köztisztviselői illetménykiegészítésre (+15%).

Természetesen mindezek mellett az eddig vállalt kötelezettségei terén is helytáll a település, így a szociális kiadások finanszírozása, a különféle támogatások (például a 70 éven felüliek ingyenes hulladékszállítása), az intézményeink gazdálkodásának támogatása, a kötelező és önként vállalt feladatellátás továbbra is biztosított.
(A költségvetési gazdálkodás hátteréről). Mindannyian emlékszünk a közel 1,4 milliárd Ft-os adósságállományra, melyet örökül kaptunk 2010-ben. Ezt követően egyebek mellett a takarékos gazdálkodásnak, az iparűzési adó emelésének (1,4%-ról 2%-ra), az adósságkonszolidáció jótékony hatásának köszönhetően tudott lassacskán helyreállni gazdálkodásunk. Fontos kiemelni emellett, hogy amíg 2010 előtt az iparűzési adó tervezett mértéke 90-100 millió Ft körül volt évente, addig rendre 60-70 millió Ft-on teljesült. Pusztán ebből az egy különbözetből tehát minden évben keletkezett jó 30 millió Ft-os hiány, amit természetesen hitelekből finanszírozott a város.
Ezzel szemben 2015-ben a tervezett iparűzési adóbevétel 145 millió Ft volt, a ténylegesen befolyt összeg pedig 166 millió Ft. Mára megfordult tehát a tendencia, és amíg a fent leírt mértékben (mintegy 43%-kal) emelte a város 2010-ben az iparűzési adó mértékét, addig mára a realizált adóbevételünk e soron több mint 2,5-szerese a 2010-es összegnek. Világosan látszik tehát, hogy a településen gazdálkodó vállalkozások jelentős mértékben növelték árbevételeiket a mögöttünk hagyott 5 évben, ami vitán felül tiszteletreméltó!

Az általános iskolák egyházi és állami fenntartásba adásával a korábbi évi 120-140 millió forint kiadás helyett 2015-ben 28 millió Ft-ot fordított a város a feladatellátásból adódó kiadásai ellentételezésére. Természetesen nem tisztem megítélni pedagógiai-szakmai szempontból az iskolák fenntartóváltásának kérdését, pénzügyi aspektusból megítélve ugyanakkor kétséget kizáróan jól járt a település, hiszen éves szinten 100 millió Ft körüli megtakarítást realizálunk, amit – egyebek mellett – éppen az oktatási intézményeink nálunk maradt ingatlanvagyonának infrastrukturális fejlesztésére fordíthatunk, ahogyan 2015-ben például a „Tornyos Iskola” udvarának újra aszfaltozásával meg is tettünk.
A konszolidált, szufficites költségvetési gazdálkodásunk megteremtéséhez a fent leírtakon túl hozzájárult az is, hogy 2012 óta összesen mintegy 180 millió Ft, önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok részére elérhető, vissza nem térítendő támogatásban részesült Jászapáti. E helyütt is tisztelettel köszönöm Pócs János, országgyűlési képviselő közbenjárását, segítségét! Végül, de nem utolsósorban fontos kiemelnem, hogy a város 2011 óta folyamatosan pozitív szaldóval zárja a költségvetési éveit. Ennek köszönhetően az egyenleg összesített mértéke 2011 és 2014 között 770 millió Ft.(Összefogás és konszolidáció).

Városunk a 2010-2012 közötti időszakban konszolidálta és stabilizálta gazdálkodását, 2012-2014 között pedig – korábban példa nélküli mennyiségű projektet lebonyolítva – számos, uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg. Közös összefogással épült, szépült városunk.
2016-tól sorra nyílnak meg az utolsó fejlesztési ciklusban elérhető uniós támogatások a települések számára. Jászapáti összesen csaknem 2,2 milliárd Ft összegű, döntően építési beruházás megvalósítására aspirál, mely nem kevés feladatot és felelősséget ró ránk a következő bő két esztendőben.
A száraz számokat lehetőség szerint kerülve, az itt leírtakkal arra szerettem volna elsősorban rávilágítani, hogy a bőkezű, de nem pazarló költségvetésünkhöz vezető lépések hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy a városunk mára önerőből, külső támogatás, hitel igénybevétele nélkül képes fejlődni, prosperálni. Továbbá arra is, hogy az előttünk álló időszakban milyen gazdálkodási kihívásoknak kell megfelelnünk.

Végezetül szeretném tisztelettel megköszönni a város vezetésének, az Önkormányzat intézményeinek, intézményvezetőinek, a pénzügyi- és a műszaki osztálynak, a projekt irodánk munkatársainak, és kiemelten Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető asszonynak az áldozatos munkát, amellyel Jászapáti 2016. évi költségvetését közösen megalkothattuk.