Együttműködés a szociális ellátásban

A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) szorgosan, csendben végzi a munkáját. Ritkán adunk hírt róla mi is. Jó alkalom, hogy júniusi ülésén a képviselő-testület elfogadta az intézmény 2014. évi beszámolóját a szociális ellátást nyújtó tevékenységéről.

A szervezet széleskörű szolgáltatást nyújt az ellátottak számára, melyben benne foglaltatik az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai ellátás, nappali ellátások időskorúak, demens személyek és fogyatékkal élők részére, valamint ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos ellátás időskorúak és demens betegek részére.
Az ellátást nyújtó szervezeti egységek részéről célként fogalmazódik meg, hogy a segítséget kérők komplex megoldásokat kapjanak igényeiknek, szükségleteinek megfelelően. A gyors reagálást az intézmények között napi kapcsolattartás, a szoros együttműködés teszi lehetővé.

2014-ben két alkalommal módosult az intézmény alapító okirata, melyet az intézmény névváltozása, illetve jogszabályváltozások indokoltak. A beszámoló tartalmazza a működési területek – Naplemente Idősek Otthona, Idősek Klubja, Támogató Szolgálat, Fogyatékkal Élők Klubja – szervezeti felépítését, feladatait. A szervezeti egységekben a tárgyi feltételek biztosítottak, az intézmény végleges működési engedéllyel rendelkezik. Az elmúlt év folyamán 90-ről 98-ra módosult a dolgozói létszám. Egyes szolgáltatásokban negyvenkilenc társadalmi gondozót alkalmaznak, akik tiszteletdíjban részesülnek. A szakmai munkát végző dolgozók szakképzettségi aránya a jogszabályi előírásnak megfelelő.
Az anyag beszámolt a 2014. évi intézményt érintő változásokról, melynek elemei a dolgozói létszám emelkedése, az intézmény névváltozása, pályázati pénzből megvalósuló tanyagondnoki gépjárműcsere, ipari mosógép beszerzése. Nagyvállalatok felajánlásának köszönhetően tárgyi és társadalmi juttatásokban részesültek. Az adományok mellett saját költségvetésből is történtek beruházások. Bútorokat, edényeket, számítógépes eszközöket, digitális fényképezőképet, CD lejátszót, mikro sütőt vásároltak. Az épületekben is történtek kisebb átalakítások.

A szolgáltatásokra vonatkozólag a beszámoló részletes tájékoztatást adott azok jellemzőiről és statisztikai mutatóiról. A szolgáltatás ellátási területe jellemzően Jászberény város közigazgatását foglalja magába.
Az étkeztetést igénybe vevők számában az elmúlt évhez képest lényegi változás nem történt. Jellemzően 65 év felettiek kapnak étkezést a szolgálattól. Az ellátottak többsége nem képes a térítési díj megfizetésére, nagy részük résztérítési díjat fizet. Az ellátási forma finanszírozásához az állam támogatást nyújt, melynek összege 2014-ben 6.144.960 forint volt.
A házi segítségnyújtást 14,5 (statisztikailag) szociális munkás végzi. Az elmúlt év végén 102 ellátott volt, ami napi átlagos 59 igénybevételt jelent. Átlagéletkoruk 78 év.
Egy ellátott részesült térítésmentes szolgáltatásban. A finanszírozáshoz az állam 8.700.000 forinttal járult hozzá.

A tanyagondnoki szolgáltatást a Neszűr 0-5 dűlőjében működteti az intézmény. Az egyéb területeken házi segítségnyújtás, illetve tanyagondnok közreműködésével segítik a rászorulókat. Az ellátás körébe elsősorban szociális alapellátási feladatok tartoznak, melyek kiegészülnek egyéb egészségügyi, illetve szolgáltatási szükségletek teljesítésével. Az ellátást 1 dolgozó végzi 11 igénybevevő számára. Az állam 2.500.000 forinttal támogatta a szolgáltatást.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 16 településen 41 társadalmi gondozó látja el a feladatokat. A kihelyezett készülékek száma 150, ebből 48 Berényben található. 2014-ben 206 segélyhívás érkezett, a szolgáltatást igénybe vevők átlagéletkora 81 év. A szolgáltatást a fenntartó és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejött finanszírozási szerződés biztosítja. Tavaly 4.779.852 forint került átutalásra a fenntartó részére.
Az időskorúak és demens személyek nappali ellátását 4,5 (statisztikai) létszámú csapat végzi 30 időskorú és 5 demens személy részére. A napi átlagos igénybevétel 100%-os. Az ellátási forma 5.661.000 forint állami támogatásban részesült. Fogyatékkal élők nappali ellátásában öten látják el a feladatokat 23 rászoruló részére. Az állami támogatás mértéke összesen 7.500.000 forint volt.

Támogatói szolgáltatásban kilenc szakképzett dolgozó vesz részt. Öt településen 125 személy veszi igénybe a szolgáltatást. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozás keretében 16.061.000 forint támogatást kapott a szolgáltatás.
A közösségi pszichiátriai ellátást 4 munkatárs segíti, melyet a tavalyi évben 11 településen 47-en vettek igénybe. A szolgáltatás összes finanszírozása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatásával 8.300. 000 forint volt.
Az ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos ellátást a Naplemente Idősek Otthona végzi, melynek illetékességi területe a megyére terjed ki. 104 ember ellátását biztosítja napi háromszori étkezés, szükség szerint ruházkodással való ellátás, mentális gondozás, foglalkoztatás, egészségügyi ellátás, lakhatás, valamint egyéb kényelmi szolgáltatások keretében. Az ellátásra várakozók száma tavaly 106 volt. Az otthon lakóinak átlagéletkora 81 év, 62%-ban Jászberényből kerültek az intézménybe. A 2014. évre megítélt állami támogatás mértéke 128.764.000 forint volt.

A beszámoló részletesen tartalmazza a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény költségvetését. Az összes kiadás 357.645. 000 Ft, az összes bevétel 354.864. 000 Ft. önkormányzati hozzájárulás 27.829.000 Ft. volt tavaly.. Az állami támogatás 53%, az önkormányzat hozzájárulása 8%, az intézmény saját bevétele 39%.
A jövőbeni elképzelések között szerepel a hozzátartozók képzése. Igény mutatkozik a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátásra, a Fogyatékkal Élők Klubjának megfelelő helyiséget kellene találni, jó lenne az intézmény székhelyén elhelyezni valamennyi ellátási formát. A gépjárműpark felújításra szorul, és a nappali ellátásban a demens személyek engedélyezett férőhelyszámát növelni szükséges.