Március idusa száz éve

Március 15 a gimnáziumban.A mai nehéz és gondteljes hazai viszonyok között a szabadságharcz hősies remininiszcenciáinak városunkban egyes egyedül a jövő kor támaszai hódolnak meg. A helybeli kir. főgimnázium ifjusága most is lelkesedéssel ünnepli meg március idusát. Reggel a főtemplomban istentisztisztelet lesz, melyen az ifjuság ének és zenekara a Hymnost fogja előadni Kocsis Lajos zeneművész – ének és zenetanár vezetésével. Az istentisztelet után pedig hazafias ünnepély lesz a gimnáziumban érdekes és művészies előadásokkal.

Megyegyűlés.Jásznagykunszolnok megye törvényhatósági bizottsága f. hó 20-án közgyűlést tart, amelynek 146 tárgya közt szerepel az alispán évnegyedes jelentése, dr. Hajdn Árpád indítványa a mezőgazdasági termelés biztosítása végett s ugyancsak az ő felebbezése a villanyvilágitás megváltása tárgyában hozott képviselő-testületi határozat ellen.

Az angol kékkönyvmásodik része, amely a brit külügyi hivatal táviratváltását tartalmazza, szintén megjelent magyar fordításban. A mai háborús viszonyok között valóban el nem tudunk képzelni érdekesebb és aktuálisabb olvasmányt mint a háború előzményeinek e hiteles dokumentumait. Külügyminiszterek és a különféle országok diplomatái sürü táviratváltásban állanak egymással, s mindezek középpontjában Anglia boszorkánykonyháján, a brit külügyi hivatalban főzik ki a háboru borzalmas eszméjét. Bármennyire igyekszik a brit külügyi hivatal a háború kezdeményezésének felelősségét Németországra háritani, a diplomaták táviratváltása világosan azt bizonyitja, hogy a háboru okozója az angol diplomácia volt, Németország minden ajánlatát, amely Belgium semlegességére, Franciaország területének sérthetetlenségére vonatkozott, az. angol külügyminiszter haszontalan ürügyekkel és később minden ürügy nélkül egyszerűen visszautasította. A világtörténelem e nagy eseményeit és a hiteles okmányokat ismertető, csinosan kiállitott kis füzet ára 60 fillér. Kapható minden könyvkereskedésben.

A szabadságolás elhalasztása.Mult számunkban közöltük, hogy a kormány rendeletileg két heti szabadságidőt engedélyezett a földművelő katonáknak a tavaszi munka elvégzésére. Mivel az időjárás, sajnos, megakadályozza ez időszerint a munka megkezdését, a szabadságolást a honvédelmi miniszter táviratilag beszüntette, illetve elhalasztotta.

A csomagfelvétel korlátozása.A póstafőnökség értesítése szerint ezentul további intézkedésig csütörtöki napokon a Budapestre szóló és Budapesten átmenő csomagok közül csak azokat veszik fel, amelyek élesztőt vagy magvakat tartalmaznak. Más napokon a csomagfölvétel korlátozás alá nem esik, más irányba menő csomagokat pedig csűtörtöki napokon is korlátlanul felvesznek.

Országos vásár városunkban.Ez évi tavaszi vásárunk folyó hó 21-én lesz megtartva. Mindenféle állat felhajtás szabad.

Hova való Móra János?Móra János jászberényi lakos évekkel ezelőtt Morvaországban dolgozott s ott baleset érte, amiért a morvaországi baleseti pénztár havi 7 koronát fizet neki, ha a nyugtáján Jászberény város hatósága igazolja Móra János életbenlétét. Nagy nehezen sikerült is Mórának a hatóságtól az igazolást megkapni s igy hozzájutott a kis járadékhoz. A háború alkalmával Móra Jánost is a harctérre szólította a kötelesség és most megsebesülve fekszik a budapesti helyőrségi kórházban. Két hónapi hátralékos járadékát szerette volna felvenni, elküldte nyugtáját láttamozás végett Jászberény városa polgármesteréhez. A polgármester úr megtagadta a láttamozást, mert nem tudhatja, hogy csakugyan életben van-e? Ez biz igaz. Móra János tehát elküldte a polgármesterhez kórháza hivatalos bizonyítványát arról, hogy csakugyan él, bár meg van sebesülve. A polgármester azonban még erre se láttamozta a 14 koronáról szóló nyugtát, mert – úgymond – Móra János ez időszerint nem idevaló. Móra János megszűnt ide való lenni, mert hadbavonult, mert megsebesült. A polgármester ur téved: Móra János most is idevaló és 14 koronás nyugtával nem mehet Ponciustól Pilátusig. A hadbavonult hősöket csak nem fogjuk kitagadni?

Természetbeni adományok a Vöröskereszt részére;(február hónapban). Ozsonna társaság, dohány és cigaretta. Elefánthy Mariska, 6 drb. új ing. Révész Imréné, 22 drb. narancs. Leitner Arminné 12 drb. vizhatlan mellény, 3 drb. vizhatlan cipőbetét, 1 drb. meleg mellény, 6 drb. hósapka, 1 pár lábszárvédő, 48 drb. nyakravaló, 24 drb. zsebkendő, 3 drb. ing, 3 lábravaló, 6 pár érmelegítő, 6 pár harisnya, 20 pár flanel kapca. Zárdából, 10 üveg paradicsom. Steiner Bernátné, 5 üveg paradicsom. Vadasy Sándorné, 50 drb. cigaretta Bathó Zoltánné, 50 drb. cigaretta. Vargha István, 5 drb. nyúl. Molnár Lujza, 2 üveg málnaszörp, 2 üveg margitviz, 2 üveg szódavíz, 1 üveg paradicsom, 1 üveg sóska. Kövér Lászlóné, 1 1/2 liter tejfel, 2 üveg paradicsom. 2 üveg piszke. Sas Lászlóné, 4 liter mák, 8 tojás. Surák János, 1/2 birge. Zárdából, 1 kas sütemény, cigaretta és befőtt. Kócián Kálmánné 1 üveg befőtt, bab és káposzta, újságok; ozsonna társaság szivarok, Molnár Lujza, 1 üveg málnaszörp, 1 üveg szódavíz. Dávid Jánosné 4 üveg paradicsom, 1 üveg birsalma, Kohári János 1 zsák krumpli és 1/2 véka liszt, Klein Mór 3 kilo rizs és 10 citrom, Révész Imréné 6 üveg paradicsom, 2 üveg meggy befőtt, 1 üveg pálinka, 300 drb. cigaretta, 1 csomag „vasárnapi újság”. Zárdából, 1 kas sütemény és cigaretta, Ozsonna társaság, szivar, dohány, cigaretta, narancs és cukorka. Sas István 1 zsák krumpli. özv. Nagy Albertné, 3 üveg paradicsom. Szabó Balázsné, 2 kenyér, 1 kiló szalonna. Bleuer Gyuládé, 65 füzet „tolnai világlap”, 2 pár érmelegitő, 200 drb. cigaretta, Takács Vendelné, 24 drb. narancs. özv. Schvartz Vilmosné, 1 üveg meggy, 1 üveg bab, 1 üveg uborka. Csákány Sándorné, 1 tyúk és 20 tojás. Deme Józsefné, 16 drb. tojás. Nyiri István, 1 zsák krumpli. Szabó Balázsné, 1 párna 2 huzattal. A készpénz adományokat a jövő számban fogjuk nyugtázni.

Nyugtázás.Bézdi András 14 éves jászberényi lakos 1914 év szept. 27-én vasuti baleset folytán bal lábát térden felül elvesztette, 1 nevezett az „Erzsébet” közkórházban történt gyógykezelése után felgyógyult de részére műláb beszerzése vált szükségessé. Takácsi Endréné úrnő és Weisz Margit úrhölgy szivesek voltak e célból gyűjtést inditani, melynek eredményeként a következő szives adományok folytak be. Berkó Istvánné 2, Balogh Sándorné 2, Dr. Eördögh Oszkárné 2, Ehrlich Éva 2. Dr. Fridvalszki Ferencné 2, Dr. Firicky Jánosné 2, Filyárszky Mariska 2, Dr. Gere Aladár 2, Grósz Arthurné 1, özv. Hainzl Józsefné 1, Herceg Jenőné 2, Huba Lajosné 2, Jászkerületi Bank 3. Kovásznai István 2, Koller Imréné 2, Leitner Árminné 5, Leitorsdorfer Dávid 2, özv. Lőrinc Kristófné 2, Maliár Sándorné 1, Dr. Moller Bernátné 2, Dr. Neumann Lipótné 2, Neubergerné 2, özv. Nagy S. Lajosné 1, K. Révész Imréné 2, Simon Ferencné 2, Takácsy Endréné 2, Tóth Tera 2, Dr. Viszneky Béláné 2, Veisz Manci 2 kor. összesen 58 korona. A szives adakozók fogadjak őszinte köszönetünket: Jászberény 1915 febr. 25. Dr. Eördögh Oszkár igazgató főorvos.

Újra tél van.Minden rendkívüli most; a helyzetünk az időjárásunk. Rendkívüli drágaság tetejére; rendkívüli tél. Február elején s végéig is szép tavaszias időjárásunk volt sőt, egy darab nyár is vegyült a februári téli tavaszba. Február 14-én ugyanis alapos nyári záport kaptunk szivárvánnyal, villámlás és menydőrgéssel egyetemben: nem ok nélkül hittük tehát, hogy vége a télnek. Megindultak a tavaszi munkálatok is és a rég óhajtott első munkadij kezdte bevinni a helyzet zordonságába is az enyhülést. De a márciusi időjárás összetépte az ehhez fűzött reményeket, most március közepén újra itt a tél teljes szigorával. Pedig már semmi és senki mástól nem várhatunk helyzetünkre javulást, csak az időjárástól. Nem szomoru-e ez az emberiségre?

Adakozzunk a helybeli Vörös Kereszt egyletnek.A rettenetes drágaság nagy gondot okoz a helybeli Vörös Kereszt vezetőségének, A sebesült katonák ellátásáért ugyanis a kincstár most is csak annyit fizet, mint eddig. A vezetőségnek pedig minden igyekezete arra irányul, hogy az eddigi kifogástalan ellátást fentartsa. Ebben a törekvésében számit a város közönségének támogatására. Minden élelmi cikket hálásan fogad és nyugtáz.

Nagy bajok vannakmost mindenfelé a kékkővel, mert a készletek kicsinyek és ami kapható, az rendkivül drága. A kékgálicot szőlőpermetezésnél nem lehet helyettesíteni, ellenben a tavaszi vetésnél a mag csávázására igen jól helyettesíthető Corbin magvédő szerrel, mely a mai viszonyok között olcsóbb, mint a kékgálic és alkalmazásának egyszerűsége, valamint üszök elleni megbízhatósága miatt, a legnagyobb figyelmet érdemli. A gazdaközönség jól teszi ha már idejekorán ellátja magát Corbin magcsávázó szerrel, mert a vasúti szállítás nehézségei úgyis meglassítják a szállítást Tudomásunk szerint a Corbin használható tavaszi és őszi vetésnél, búza, árpa, rozs, zab és kukorica csávázásához. A Corbin nemcsak üszök ellen védi a magot, hanem egyszersmind megóvja a gazdát varjuk, galambok, egerek kártevésétől is az elvetett magnál, mert a Corbinnal csávázott magot ezek az állatok utálják. Ezen kiváló szert már Magyarországon is gyártják, még pedig Újpesten Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyárában. Nevezett gyár már eddigi cikkeivel is pl. a lysoformmal országos, hírre tett szert.

Titokzatos temetés.A mult héten a Dudások keresztjénél egy kis koporsót találtak. Mikor felbontották, egy körülbelül 6 hetes csecsemő holttestét pillantották meg benne. Azonnal a rendőrségre vitték, amely nyomozást indított annak megállapítása végett, hogy a valószínűnek látszó bűncselekményt ki követte el.

5% a vak katonáknak.Kócián Kálmán felkéri könyves vevőit, hogy március 15-én hétfőn lehetőleg készpénzzel szíveskedjenek vásárolni, mert ezen a napon az összes bevétel 5%-át a háború megvakult hősei javára kívánja fordítani.

Pannónia mozgó:Úgy a tegnapi mint a mai 2 előadáson a sláger darabja a műsornak „Haditerv” katona dráma, főszerepben: Hedda Vernonnal a darabban a háboru izgalmas kémkedései játszódnak le előttünk- Az egész dráma a haditervet tartalmazó kék levél közül játszódik le, annak eltünése és izgalmas hajsza utáni megkerülése adja a darab meséjét.

A „Népszava”kapható Lengyel 1. Flóris dohánytőzsdéjében 8 fillérért. A „Népszava” estilapja. A „Népszava” két filléres estilapja minden este hat órakor megjelenik. Nálunk már kora reggel kapható Lengyel 1. Flórisnál. A legujabb hireket tartalmazza.

Felelős szerkesztőnk behívásakövetkeztében a szerkesztésért dr. Hajdú Árpád főszerkesztő felelős.

(Forrás: Jászberény hetilap, a Városi Könyvtár és a Jász Múzeum archívumából.)